Home » Activity » Zadzvinski Kirmash invites you to take part in the fair

Zadzvinski Kirmash invites you to take part in the fair

Date: from 13 to 21 July 2020

Location: Vitebsk, Tchaikovsky, 3 and 5